wxKeyCode的各种值

/*  Virtual keycodes */
enum wxKeyCode
{
    WXK_BACK    =    8,
    WXK_TAB     =    9,
    WXK_RETURN  =    13,
    WXK_ESCAPE  =    27,
    WXK_SPACE   =    32,
    WXK_DELETE  =    127,
    /* These are, by design, not compatible with unicode characters.
       If you want to get a unicode character from a key event, use
       wxKeyEvent::GetUnicodeKey instead.                           */
    WXK_START   = 300,
    WXK_LBUTTON,
    WXK_RBUTTON,
    WXK_CANCEL,
    WXK_MBUTTON,
    WXK_CLEAR,
    WXK_SHIFT,
    WXK_ALT,
    WXK_CONTROL,
    WXK_MENU,
    WXK_PAUSE,
    WXK_CAPITAL,
    WXK_END,
    WXK_HOME,
    WXK_LEFT,
    WXK_UP,
    WXK_RIGHT,
    WXK_DOWN,
    WXK_SELECT,
    WXK_PRINT,
    WXK_EXECUTE,
    WXK_SNAPSHOT,
    WXK_INSERT,
    WXK_HELP,
    WXK_NUMPAD0,
    WXK_NUMPAD1,
    WXK_NUMPAD2,
    WXK_NUMPAD3,
    WXK_NUMPAD4,
    WXK_NUMPAD5,
    WXK_NUMPAD6,
    WXK_NUMPAD7,
    WXK_NUMPAD8,
    WXK_NUMPAD9,
    WXK_MULTIPLY,
    WXK_ADD,
    WXK_SEPARATOR,
    WXK_SUBTRACT,
    WXK_DECIMAL,
    WXK_DIVIDE,
    WXK_F1,
    WXK_F2,
    WXK_F3,
    WXK_F4,
    WXK_F5,
    WXK_F6,
    WXK_F7,
    WXK_F8,
    WXK_F9,
    WXK_F10,
    WXK_F11,
    WXK_F12,
    WXK_F13,
    WXK_F14,
    WXK_F15,
    WXK_F16,
    WXK_F17,
    WXK_F18,
    WXK_F19,
    WXK_F20,
    WXK_F21,
    WXK_F22,
    WXK_F23,
    WXK_F24,
    WXK_NUMLOCK,
    WXK_SCROLL,
    WXK_PAGEUP,
    WXK_PAGEDOWN,
#if WXWIN_COMPATIBILITY_2_6
    WXK_PRIOR = WXK_PAGEUP,
    WXK_NEXT  = WXK_PAGEDOWN,
#endif
    WXK_NUMPAD_SPACE,
    WXK_NUMPAD_TAB,
    WXK_NUMPAD_ENTER,
    WXK_NUMPAD_F1,
    WXK_NUMPAD_F2,
    WXK_NUMPAD_F3,
    WXK_NUMPAD_F4,
    WXK_NUMPAD_HOME,
    WXK_NUMPAD_LEFT,
    WXK_NUMPAD_UP,
    WXK_NUMPAD_RIGHT,
    WXK_NUMPAD_DOWN,
    WXK_NUMPAD_PAGEUP,
    WXK_NUMPAD_PAGEDOWN,
#if WXWIN_COMPATIBILITY_2_6
    WXK_NUMPAD_PRIOR = WXK_NUMPAD_PAGEUP,
    WXK_NUMPAD_NEXT  = WXK_NUMPAD_PAGEDOWN,
#endif
    WXK_NUMPAD_END,
    WXK_NUMPAD_BEGIN,
    WXK_NUMPAD_INSERT,
    WXK_NUMPAD_DELETE,
    WXK_NUMPAD_EQUAL,
    WXK_NUMPAD_MULTIPLY,
    WXK_NUMPAD_ADD,
    WXK_NUMPAD_SEPARATOR,
    WXK_NUMPAD_SUBTRACT,
    WXK_NUMPAD_DECIMAL,
    WXK_NUMPAD_DIVIDE,
    WXK_WINDOWS_LEFT,
    WXK_WINDOWS_RIGHT,
    WXK_WINDOWS_MENU ,
    WXK_COMMAND,
    /* Hardware-specific buttons */
    WXK_SPECIAL1 = 193,
    WXK_SPECIAL2,
    WXK_SPECIAL3,
    WXK_SPECIAL4,
    WXK_SPECIAL5,
    WXK_SPECIAL6,
    WXK_SPECIAL7,
    WXK_SPECIAL8,
    WXK_SPECIAL9,
    WXK_SPECIAL10,
    WXK_SPECIAL11,
    WXK_SPECIAL12,
    WXK_SPECIAL13,
    WXK_SPECIAL14,
    WXK_SPECIAL15,
    WXK_SPECIAL16,
    WXK_SPECIAL17,
    WXK_SPECIAL18,
    WXK_SPECIAL19,
    WXK_SPECIAL20
};

上一篇: stream_set_blocking让程序无阻塞   下一篇: wxString与std::string之间的转换

提交疑问

回顶部